» Projekti

Национална база квалификација (National Qualifications Database)

Период реализације: 2017-2018.
Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) /European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS +)
Циљеви пројекта: Развој базе националних квалификација, прилагођавање стандарда квалификација у складу са базом, припрема и унос нових квалификација, унапређивање видљивости и промоција базе квалификација, испитивање задовољства корисника базе и синхронизација базе са Европским порталом.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставило је базу података за квалификације.
Имплементација националне базе квалификација у Србији и референцирање са Европским оквиром квалификација представља приоритет у спровођењу реформи у образовању.
Национална база квалификација препозната је као пројекат од изузетног значаја за реализовање циљева предвиђених релевантним стратешким документима и поглављима везана за процес приступања ЕУ. Пројекат је финансирао ERASMUS +, а трајао је до краја 2018. године.

Европски оквир осигурања квалитета у стручном образовању и обучавању – Национална референтна тачка

Период реализације: 2019 – 2021.
Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / Schools, Vocational Training, Adult Education, Platforms (ERASMUS+)
Циљеви пројекта: Србија се недавно придружила „EQAVET” мрежи (Европска мрежа за осигурање квалитета у стручном образовању). Циљ овог пројекта био је да се поставе темељи за осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању на националном нивоу. Главни циљеви су укључивали анализе националних и европских оквира за осигурање квалитета, успостављање Националне референтне тачке у Србији, промоције „EQAVET” мреже и квалитета осигурања креаторима политике, релевантним министарствима и Агенцији за квалификације. Национална референтна тачка сарађивала је са другим земљама у „EQAVET” мрежи како би се олакшала размена и вршњачко учење.
Активности НРТ-а су, између осталог, укључивале организацију националне конференције, објављивање посвећених веб страница на веб страници министарства и превод материјала. Спроведена је студија о националним и европским политикама и оквирима осигурања квалитета са посебним фокусом на стручно образовање и обуку и која је служила као кључни истраживачки извештај током периода имплементације пројекта. Низ пратећих догађаја обухватио је промовисање „EQAVET-a”, културу самовредновања и коришћење оквира за осигурање квалитета, као и за добијање информација о току имплементације оквира за осигурање квалитета у Србији.
Друга конференција представила је резултате анализе и активности мреже „EQAVET” и Националне референтне тачке. Синергија је остварена са Европским оквиром квалификација и другим релевантним телима на националном нивоу; многе активности имплементиране су у блиској сарадњи са Агенцијом за квалификације.

Спровођење ревидираних приоритета Европске агенде за образовање одраслих – Национални координатори за спровођење / ERASMUS-AGENDA-IBA

Период реализације: 2022 – 2023.
Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)/ERASMUS+
Циљ пројекта: У складу са опредељењем Републике Србије за придруживањем Европској унији и стратешким оквиром дефинисаним у стратегијама развоја образовања и запошљавања, основни циљ овог пројекта је даље унапређивање система образовања одраслих у правцу диверсификације понуде акредитованих тржишно релевантних неформалних програма обука за одрасле, повећање релевантности и транспарентности образовне понуде, као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања одраслих.
У оквиру  пројекта планирано је да се реализују активности које се односе на осавремењавање стандарда квалификација као полазне основе за развој тржишно релевантних програма неформалних обука за одрасле, затим на припрему садржаја за унос у Подрегистар ЈПОА, а који се односи на ЈПОА и акредитоване програме неформалних обука. Посебна пажња биће посвећена анализи различитих опција системских решења имплементације концепта квалификација за запошљавање у контексту унапређивања мобилности на тржишту рада, као и анализи могућности имплементације наведених решења у систем образовања Републике Србије.
Наведени реформски подухвати, како система образовања тако и система запошљавања, представљају покретачку снагу за развој функционалног тржишта неформалних програма обука и део су решавања проблема неусклађености система образовања одраслих са потребама привреде, друштвеног и личног развоја, проблема недовољно развијеног и одрживог система социјалног партнерства, проблема недостатка стандарда квалитета и координације у процесу развоја квалификација и програма обучавања, те њихове реализације и слично.

Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији

Период реализације: 2019 – 2021.
Донатор: ЕУ ИПА14
Циљеви пројекта: Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији” пружо је подршку Министарству просвете, науке и технолошког развoja за успостављање националног оквира квалификација, што ће допринети усклађивању понуде образовања и обука са потребама тржишта рада. Пројекат је пружао подршку за рад новооснованој Агенцији за квалификације, подржавао развој Регистра Националног оквира квалификација, развој профила сектора и стандарда квалификација, као и развој функционалног система признавања претходног учења.
Пројектне активности организоване су тако да воде остваривању три пројектна резултата.
Резултат 1 фокусирао се на успостављање Регистра НОКС-а и на институционализацију социјалног партнерства. Активности су обухватале и подршку у раду Агенцији за квалификације и подршку Министарству за израду правилника и других подзаконских аката.
У оквиру резултата 2 подршка је пружана за развој профила сектора и стандарда квалификација, укључујући и подршку за рад секторских већа. Задатак Пројекта обухватао је и припрему методологије која ће омогућити развој профила сектора у свим секторима и оспособљавање Агенције за квалификације и секторских већа за примену те методологије. Активности су биле усмерене и на припрему Методологије за развој стандарда квалификација и њихово повезивање са стандардима занимања.
Постојећи Концепт признавања претходног учења биће анализиран као део активности које се реализују у оквиру резултата 3. На основу ове анализе биће припремљено и спроведено пилотирање система признавања претходног учења. Резултати пилотирања биће искоришћени за ревизију Концепта, а Пројекат ће пружити подршку систему за успостављање механизама за обезбеђење квалитета у процесу признавања претходног учења.
Пројекат је почео са радом у фебруару 2019. године, а реализован је до априла 2021. године.

Знањем до посла

Назив пројекта: „Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији, са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих”
Период реализације: 2017-2023.
Донатор: Влада Швајцарске Конфедерације коју представља Савезно министарство спољних послова кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу
Циљ пројекта: Инклузивно и одрживо повећање запошљивости младих у Републици Србији
Пројекат „Подршка спровођењу програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (еngl: ESRP) у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих” део је ширег програма који финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу, под називом „Знањем до посла: развој вештина младих и приватно-јавних партнерстава у Републици Србији” тј. (engl. Education to Emplоyment (E2E) – Youth Skills Development and Public Private Partnership in Serbia), чији је општи циљ инклузивно и одрживо повећање запошљивости младих у Републици Србији, са нагласком на смањење разлика између образовања и потреба тржишта рада.
Уз реализовање овог пројекта, остварују се циљеви предвиђени релевантним стратешким документима и поглављима за процес приступања ЕУ, а посебно Програмом реформи политике запошљавања и социјалне политике (Employment and Social Reform Programme). Овај пројекат подржавају кључна ресорна министарства задужена за спровођење политика запошљавања и запошљивости младих у Републици Србији: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и Министарство омладине и спорта (МОС).
Пројектом „Подршка спровођењу програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих” предвиђена је реализација два главна исхода:

  •  релевантна ресорна министарства развијају унапређен национални оквир јавних политика у области запошљивости и запошљавања младих и
  •  незапослени млади имају користи од иновативних решења и модела за повећање запошљавања и запошљивости младих.

Надлежна наведена ресорна министарства била су укључена у реализацију фазе 1 Пројекта, која је трајала од октобра 2015. до октобра 2016. године, а главна фаза представља наставак заједничких напора у области запошљавања младих у оквиру Иницијативе за запошљавање младих, која ће се одвијати до краја 2023. године.

Повезивањe Регистра НОКС са Europass online платформом/ERASMUS EQF IBA

Период реализације: 2022 – 2023.
Донатор:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / ERASMUS+
Циљ пројекта: У складу са стратешким оквиром дефинисаним у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и опредељењем Републике Србије за придруживањем Европској унији, основни циљ овог пројекта је даље унапређивање транспаретности и упоредивости система квалификација на националном и међународном нивоу, као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања.
У оквиру пројекта реализоваће се активности у циљу повезивања Регистра НОКС са Europass online платформом као што су: наставак уноса података о квалификацијама у Регистар НОКС на српском и енглеском језику, креирање техничких решења за повезивање Регистра НОКС са Europass online платформом и промоција НОКС и ЕОК, односно подстицање њихове примене од стране социјалних партнера.
Повезивањем Регистра НОКС са Europass online платформом биће осигурана транспаретност и упоредивост система квалификација на националном и међународном нивоу. То ће допринети грађењу поверења између националних система квалификација различитих земаља Европе и квалитетнијем информисању о могућностима наставка школовања и мобилности кроз систем образовања и систем тржишта рада у различитим замљама.
Реализација овог пројекта подржаће и употребу Европског оквира квалификација од стране релевантних социјалних партнера као што су: Привредна комора Србије, Национална служба за запошљавање и друге агенције за запошљавање, тела за осигурање квалитета, установе образовања (школе и универзитети) и друге јавне и приватне установе заинтересоване за упоређивање квалификација и транспарентност и упоредивост  исхода учења.

Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији

Период реализације: 2022 – 2026.
Донатор: Швајцарска Конфедерација, Швајцарскa агенцијa за развој и сарадњу (СДЦ)
Циљ пројекта: Пројекат „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” који спроводи Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу има за циљ унапређивање система дуалног образовања и система Националног оквира квалификација. Пројекат представља наставак подршке Швајцарске Конфедерације систему дуалног образовања и целоживотног учења у Републици Србији.
Општи циљ  Пројекта је да млади који улазе на тржиште рада као и послодавци имају бенефите од унапређених постигнућа на тржишту рада захваљујући одрживом и инклузивном систему дуалног образовања. Три кључна исхода пројекта су:
Исход 1: Систем дуалног образовања је унапређен и осигурава лакшу транзицију из образовања у свет рада
Исход 2: Ефикасност и транспарентност образовног система је унапређена кроз дигитализацију пословних процеса и процедура
Исход 3: Систем Националног оквира квалификација (НОК) је унапређен у контексту целоживотног учења
Пројектне активности које ће допринети постизању наведених исхода се односе на подршку раду Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, унапређивање правног оквира у области дуалног образовања и његове примене, праћење и вредновање дуалног образовања, креирање и спровођење истраживања о развоју дуалног образовања, израду стручних материјала, јачање капацитета запослених у институцијама система и установама за спровођење, праћење и вредновање дуалног образовања. Пројекат ће подржати и јачања капацитета институција и тела одговорних за Национални оквир квалификација, припрему стручних материјала (анализа методологија, студија, процедура и сл.), биће подржана и дигитализација процеса и процедура у вези са Националним оквиром квалификација, јавно признатим организаторима активности образовања одраслих, Јединственим информационим системом у просвети, Europass online платформом. Активности ће бити усмерене и на унапређивање политика релевантних за Национални оквир квалификација и систем целоживотног учења кроз припрему различитих аката који су усклађени са европским политикама.