Национални оквир квалификација је јединствен, интегрисан систем квалификација за целоживотно учење који обухвата све нивое и врсте квалификација, без обзира на животно доба у коме се оне стичу и начин њиховог стицања (кроз формално или неформално образовање, односно информално учење, тј. животно или радно искуство). НОКС омогућава разумљивост, прегледност и транспарентност постојећих система квалификација (нпр. систем квалификација високог образовања, систем квалификација средњег стручног образовања и други системи).

Сврха НОКС-а је уређење и унапређивање система квалификација у складу са захтевима друштвено-економског развоја, обезбеђивање подршке примени концепта целоживотног учења и омогућaвање лакше покретљивости радне снаге.

У складу са тим, циљеви успостављања НОКС-а су:

  • обезбеђивање разумљивости, прегледности и транспарентности квалификација, као и њихове међусобне повезаности;
  • развој стандарда квалификација заснованих на захтевима тржишта рада и друштва у целини;
  • обезбеђивање оријентисаности на исходе учења;
  • унапређивање приступа, флексибилности путева и проходности у систему формалног и неформалног образовања;
  • обезбеђивање препознавања и признавања неформалног и информалног учења;
  • унапређивање сарадње међу релевантним заинтересованим странама;
  • обезбеђивање система квалитета у процесу развоја и стицања квалификација;
  • обезбеђивање упоредивости и препознатљивости квалификација стечених у Републици Србији са квалификацијама стеченим у другим државама.
Национални оквир квалификација у Србији