Дуално образовање је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се план и програм наставе и учења спроводи на два места, у школи и у компанији, код послодавца. Ученици кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад у компанији стичу знања, вештине, ставове. Учење кроз рад се може спроводити и у тренинг центрима, као виду подршке како формалном дуалном образовању, тако и неформалном образовању. У тренинг центрима ће се спроводити и обучавање, стручно оспособљавање, преквалификација и доквалификација различитих група становништва.

Дуално  образовање омогућава стицање, усавршавање и развој компетенција у складу с потребама тржишта рада, запошљавање по завршеном школовању, развијање предузетничких компетенција, иновативности и креативности сваког појединца ради његовог професионалног и каријерног развоја, развијање компетенција за тимски рад, комуникацију, сарадњу, осећај личне одговорности у раду, способности самовредновања и изражавања сопственог мишљења,  самосталног доношења одлука, целоживотног учења и доприноси јачању конкурентности привреде Републике Србије.

Најважнији бенефити овог модела образовања су квалитет знања и вештина који ученици стичу, лакша транзиција ка свету рада и запошљавање.

Активни конкурси Национална база дуалних профила за средње образовање