У „Сл. гласнику РС“, бр. 124/2022 објављена је Уредба о оснивању Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација која је у примени од 18. новембра 2022. год.

Ради обезбеђивања вршења стручних и техничких послова од заједничког интереса за Владу и више органа државне управе, оснива се Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација и одређују се њен делокруг, уређење и друга питања значајна за њен рад. Канцеларија је служба Владе.

Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација планира развој и спроводи мере и активности у области дуалног образовања у складу са усвојеним стратешким документима, међународним конвенцијама и другим актима.

Канцеларија припрема стручне основе и израђује законе и подзаконске акте из дуалног образовања у средњем стручном образовању, дуалног модела студија у високом образовању,  каријерног  вођења и саветовања , као и Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС).

Део надлежности Канцеларије је прећење примене закона и прописа из ових области, као и процена ефеката увођења дуалног образовања у средњем стручном образовању и високом образовању и НОКС-а у складу са стратешким документима.

У Канцеларији се прати стање, израђују методологије, анализе, студије, елаборати и извештаји, али  и покрећу иницијативе за решавање питања из ових области.

Делокруг рада Канцеларије је и унапређивању социјалног партнерства, стручна подршка раду социјалних партнера укључених у процесе дуалног образовања и НОКС – секторска већа, Савет за НОКС, Агенција за квалификације, образовне-васпитне установе у систему дуалног образовања и васпитања и др.

Канцеларија израђује анализе и припрема предлога за унапређивање уписне политике из области дуалног образовања, каријерно вођење и саветовање и НОКС..Праћење рада јавно признатих организатора активности образовања одраслих и других носилаца активности у области дуалног образовања, НОКС-а и целоживотног учења и спровођење активности на предлагању и доношењу аката у вези са њиховим статусом ради на унапређивању рада запослених у образовно-васпитним  установама из области дуалног образовања и развија стандарде и нормативе простора, опреме, наставних средстава и сл..

Канцеларија се бави повезивањем јавног и приватног сектора, учествовањем у припреми стратешких и планских докумената, нацрта закона, других прописа, израдом студијско-аналитичких докумената и припремом предлога за унапређивање уписне политике.

Канцеларија прати рад јавно признатих организатора активности образовања одраслих, даје подршку остваривању међународне сарадње и развојних иницијатива, планирање, обезбеђивање, утрошак и контрола буџетских, донаторских и кредитних средстава у области дуалног образовања, НОКС-а и целоживотног учења, иницирање унапређивање Јединственог информационог система просвете у делу који се односи на дуално образовање и васпитање, целоживотно учење и НОКС и његово повезивање са европским базама података о квалификацијама.

Унапређивање партнерства, односно праћење рада и пружање стручне подршке раду надлежних институција, тела и социјалних партнера укључених у процесе дуалног образовања, НОКС-а, признавања професионалних квалификација и професија од посебног интереса за Републику Србију и целоживотног учења и остваривање других облика сарадње на националном и међународном плану.

За потребе обављања послова Канцеларија, сагласно закону, користи податак из Јединственог информационог система просвете, централног регистра обавезног социјалног осигурања, Националне службе за запошљавање и Републичког завода за статистику.

Канцеларија пружа подршку развојним иницијативама, координира активности и учешће у програмирању и имплементацији домаћих и међународних пројеката и обавља улогу националне координационе тачке за повезивање НОКС-а са Европским оквиром квалификација.