Дуални модел студија је модел реализације наставе на студијским програмима у високом образовању у коме се кроз активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и рад код послодавца (учење кроз рад), стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са студијским програмом и стандардом квалификације. Високошколска установа може организовати студијски програм академских или струковних студија по дуалном моделу.

Учење кроз рад је интегрални део студијског програма по дуалном моделу студија који носи одређени број ЕСПБ и представља организован процес током кога студенти код послодавца вођени ментором примењују теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за свет рада.

Циљ увођења дуалног модела студија јесте пружање могућности студентима да значајно повећају своју конкурентност на тржишту рада и повећају своју запошљивост.

Активни конкурси Национална база дуалних профила за високо образовање