Опис функција руководилаца

Радом Канцеларије руководи проф. др Габријела Грујић, в.д. директора, која је на ту функцију постављена одлуком Владе Републике Србије донетој на седници одржаној 25. новембра 2022. године.

Помоћник директора  в.д.                    , руководилац Сектора за за дуално образовање

др Весна Фабиан, в.д. помоћника директора, руководилац Сектора за Национални оквир квалификација

Ема Драгуљ, в.д. помоћника директора, руководилац Сектора за финансијске послове

др Лазар Ђуровић, в.д. помоћника директора, руководилац Сектора за за правне, кадровске  и административне послове

Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Радом Канцеларије руководи директор.

Директор представља Канцеларију и за свој рад и рад Канцеларије којом руководи одговара Влади, а у погледу начина вршења послова председнику Владе.

Помоћници директора Канцеларије непосредно руководе сектором; организују, координирају и усмеравају рад унутрашњих јединица у оквиру сектора; програмирају и планирају задатке и послове сектора; обављају и друге послове по налогу директора Канцеларије.

За свој рад и рад сектора помоћници директора одговарају директору Канцеларије.

Радом ужих унутрашњих јединица руководе шеф одсека и руководилац групе.

За свој рад и рад уже унутрашње јединице којом руководе шеф одсека и руководилац групе одговарају директору и помоћнику директора.