Период реализације: 2019 – 2021.
Донатор: ЕУ ИПА14
Циљеви пројекта: Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији” пружо је подршку Министарству просвете, науке и технолошког развoja за успостављање националног оквира квалификација, што ће допринети усклађивању понуде образовања и обука са потребама тржишта рада. Пројекат је пружао подршку за рад новооснованој Агенцији за квалификације, подржавао развој Регистра Националног оквира квалификација, развој профила сектора и стандарда квалификација, као и развој функционалног система признавања претходног учења.
Пројектне активности организоване су тако да воде остваривању три пројектна резултата.
Резултат 1 фокусирао се на успостављање Регистра НОКС-а и на институционализацију социјалног партнерства. Активности су обухватале и подршку у раду Агенцији за квалификације и подршку Министарству за израду правилника и других подзаконских аката.
У оквиру резултата 2 подршка је пружана за развој профила сектора и стандарда квалификација, укључујући и подршку за рад секторских већа. Задатак Пројекта обухватао је и припрему методологије која ће омогућити развој профила сектора у свим секторима и оспособљавање Агенције за квалификације и секторских већа за примену те методологије. Активности су биле усмерене и на припрему Методологије за развој стандарда квалификација и њихово повезивање са стандардима занимања.
Постојећи Концепт признавања претходног учења биће анализиран као део активности које се реализују у оквиру резултата 3. На основу ове анализе биће припремљено и спроведено пилотирање система признавања претходног учења. Резултати пилотирања биће искоришћени за ревизију Концепта, а Пројекат ће пружити подршку систему за успостављање механизама за обезбеђење квалитета у процесу признавања претходног учења.
Пројекат је почео са радом у фебруару 2019. године, а реализован је до априла 2021. године.