Период реализације: 2022 – 2023.
Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)/ERASMUS+
Циљ пројекта: У складу са опредељењем Републике Србије за придруживањем Европској унији и стратешким оквиром дефинисаним у стратегијама развоја образовања и запошљавања, основни циљ овог пројекта је даље унапређивање система образовања одраслих у правцу диверсификације понуде акредитованих тржишно релевантних неформалних програма обука за одрасле, повећање релевантности и транспарентности образовне понуде, као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања одраслих.
У оквиру  пројекта планирано је да се реализују активности које се односе на осавремењавање стандарда квалификација као полазне основе за развој тржишно релевантних програма неформалних обука за одрасле, затим на припрему садржаја за унос у Подрегистар ЈПОА, а који се односи на ЈПОА и акредитоване програме неформалних обука. Посебна пажња биће посвећена анализи различитих опција системских решења имплементације концепта квалификација за запошљавање у контексту унапређивања мобилности на тржишту рада, као и анализи могућности имплементације наведених решења у систем образовања Републике Србије.
Наведени реформски подухвати, како система образовања тако и система запошљавања, представљају покретачку снагу за развој функционалног тржишта неформалних програма обука и део су решавања проблема неусклађености система образовања одраслих са потребама привреде, друштвеног и личног развоја, проблема недовољно развијеног и одрживог система социјалног партнерства, проблема недостатка стандарда квалитета и координације у процесу развоја квалификација и програма обучавања, те њихове реализације и слично.