Период реализације: 2022 – 2026.
Донатор: Швајцарска Конфедерација, Швајцарскa агенцијa за развој и сарадњу (СДЦ)
Циљ пројекта: Пројекат „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” који спроводи Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу има за циљ унапређивање система дуалног образовања и система Националног оквира квалификација. Пројекат представља наставак подршке Швајцарске Конфедерације систему дуалног образовања и целоживотног учења у Републици Србији.
Општи циљ  Пројекта је да млади који улазе на тржиште рада као и послодавци имају бенефите од унапређених постигнућа на тржишту рада захваљујући одрживом и инклузивном систему дуалног образовања. Три кључна исхода пројекта су:
Исход 1: Систем дуалног образовања је унапређен и осигурава лакшу транзицију из образовања у свет рада
Исход 2: Ефикасност и транспарентност образовног система је унапређена кроз дигитализацију пословних процеса и процедура
Исход 3: Систем Националног оквира квалификација (НОК) је унапређен у контексту целоживотног учења
Пројектне активности које ће допринети постизању наведених исхода се односе на подршку раду Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, унапређивање правног оквира у области дуалног образовања и његове примене, праћење и вредновање дуалног образовања, креирање и спровођење истраживања о развоју дуалног образовања, израду стручних материјала, јачање капацитета запослених у институцијама система и установама за спровођење, праћење и вредновање дуалног образовања. Пројекат ће подржати и јачања капацитета институција и тела одговорних за Национални оквир квалификација, припрему стручних материјала (анализа методологија, студија, процедура и сл.), биће подржана и дигитализација процеса и процедура у вези са Националним оквиром квалификација, јавно признатим организаторима активности образовања одраслих, Јединственим информационим системом у просвети, Europass online платформом. Активности ће бити усмерене и на унапређивање политика релевантних за Национални оквир квалификација и систем целоживотног учења кроз припрему различитих аката који су усклађени са европским политикама.

Улогуј се